500 zł na dziecko nie dla wszystkich

Wydatki polskiej rodziny związane z wychowywaniem i utrzymywaniem dzieci są wysokie. Ekonomiści szacują, że wychowanie jednego dziecka od narodzin do pełnoletności wynosi od 176 tysięcy złotych do 190 tysięcy złotych. W przypadku posiadania dwojga lub więcej dzieci, koszty są znacznie wyższe.

 

Nastąpiła jednak zmiana perspektywy społecznej, dzieci przestały być postrzegane jako balast a zaczęły być uważane za inwestycję. Obecni parlamentarzyści, mając na uwadze te dane oraz świadomość pogłębiającej się zapaści demograficznej, uchwalili projekt Rodzina +, który zapewnia każdej rodzinie wsparcie finansowe w postaci 500 zł na dziecko miesięcznie. Dotyczy to wszystkich rodzin zamieszkujących terytorium Polski, które posiadają dwoje lub więcej dzieci. Świadczenie są wypłacane dla drugiego i każdego następnego dziecka. Rodziny, których udokumentowany dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku posiadania niepełnosprawnego dziecka, mogą otrzymać świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko. Wsparcie państwa obowiązuje do momentu osiągnięcia pełnoletności lub ukończeniu 25 lat w przypadku niepełnosprawnych dzieci.

 

Kto wypłaci 500 zł na dziecko

Wypłacanie środków z programu zostało powierzone urzędom gminy, urzędom miasta, ośrodkom pomocy społecznej oraz centrom realizacji świadczeń. Wnioski można składać za pomocą Internetu przez platformę Empatia, w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Niektóre miasta uruchomiły mobilne punkty przyjmowania wniosków, znajdujące się w pobliżu przedszkoli lub żłobków.

Istnieje możliwość złożenia wniosku w kilkunastu bankach, między innymi w Banku Pocztowym SA, ING Banku Śląskim SA, Banku Zachodnim WBK SA czy w PKO BP. Starając się o uzyskanie świadczenia na pierwsze dziecko, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o dochodach. Weryfikacja wniosku przez wyznaczone placówki trwa około trzech miesięcy. Jeżeli wniosek zostanie złożony maksymalnie trzy miesiące od rozpoczęcia programu, rodzina otrzyma wyrównanie świadczeń za poprzednie miesiące. Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów środki będą przekazywane na podany numer konta lub za pośrednictwem przekazów pocztowych.

 

Kto dostanie 500 zł na dziecko

Program 500 plus nie przysługuje rodzinom, których dziecko zawarło związek małżeński lub dziecko posiada prawo do pobierania świadczeń na własne dziecko, a także gdy dziecko przebywa pod opieką rodzin zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Świadczenia w Polsce nie przysługują rodzinom, które otrzymują inne świadczenia wychowawcze z innych państw.

Informacja o przyznaniu świadczeń w innych państwach Unii Europejskiej, przekazywana jest marszałkowi województwa, a następnie urzędowi gminy. Środki pieniężne 500 plus nie przysługują również rodzinom zastępczym, które objęte są innymi formami pomocy. Korzystanie z programu Rodzina 500 + przysługuje rodzinom niepełnym oraz tym, w których rodzice są w nieformalnych związkach. W przypadku rozwodu świadczenia będzie otrzymywać ten rodzic, który sprawuje prawną i faktyczną opiekę nad dzieckiem. Środki z nowego systemu nie są liczone do dochodu w przypadku ustalania prawa do świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego czy funduszu alimentacyjnego.

 

Kto nie dostanie 500 zł na dziecko

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odebrania prawa do środków pieniężnych lub zastąpienia ich w formie rzeczowej, jeżeli na podstawie wywiadu zostanie udowodnione marnotrawienie przekazywanych środków lub wydawanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Miesięczne wypłaty 500 na dziecko przysługują cudzoziemcom, którzy spełniają wymagane warunki ustawy. Cudzoziemcy mogą otrzymywać świadczenia jedynie w czasie pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i stosują się wobec nich skoordynowane pomiędzy krajami Unii Europejskiej przepisy systemów zabezpieczeń społecznych. Innymi warunkami są: posiadanie karty stałego pobytu nadającej prawo do pracy na terenie Polski, posiadanie pozwolenia na pracę w okresie do 12 miesięcy, posiadanie możliwości podjęcia pracy w oparciu o wizę lub studiują na terytorium Polski.

 

Zapraszamy również na stronę: http://program500plus.net.pl/

 
 

Katagoria: Porady dla rodziny
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 1 rok temu.
Publikacja była czytana: 1432  razy.