Jak wybrać mieszkanie dla młodej rodziny z dziećmi?

Poszu­ku­jąc lokum dla sie­bie i swo­jej rodziny, warto wziąć pod uwagę kilka czyn­ni­ków, które będą miały wpływ na to, czy w naszym domu będzie pano­wać har­mo­nia i spo­kój oraz czy wszyst­kim domow­ni­kom będzie miesz­kać się wygod­nie. Na jakie ele­menty szcze­gól­nie warto zwró­cić uwagę?

 

Walory użyt­kowe – gwa­ran­cja zado­wo­le­nia i wygody wszyst­kich domow­ni­ków

Decy­zja o zaku­pie miesz­ka­nia lub domu powinna być podyk­to­wana rze­czy­wi­stymi potrze­bami naszej rodziny. Przy­pu­śćmy, że jeste­śmy szczę­śli­wymi posia­da­czami dwójki pociech, które dziś zaj­mują jeden pokój. Dzieci szybko rosną, więc sytu­acja wkrótce ule­gnie zmia­nie, co wię­cej, być może w przy­szło­ści jesz­cze powięk­szy się nam rodzina, dla­tego przyda nam się odpo­wied­nio prze­stronne miesz­ka­nie ze sto­sowną ilo­ścią poko­jów dla każ­dego domow­nika. Każdy z człon­ków rodziny będzie potrze­bo­wać wła­snej prze­strzeni, która będzie „jego małym kró­le­stwem” i w któ­rej będzie mógł poczuć się w pełni swo­bod­nie. Na uwagę zasłu­guje rów­nież samo roz­miesz­cze­nie pomiesz­czeń – każdy domow­nik powi­nien mieć swo­bodny dostęp do kuchni, łazienki, drzwi wej­ścio­wych z poziomu holu, bez koniecz­no­ści prze­cho­dze­nia przez pokoje innych.

Wybie­ra­jąc miesz­ka­nie lub dom dla rodziny warto też zwró­cić uwagę na obec­ność odpo­wied­nio dużej, prak­tycz­nej w użyt­ko­wa­niu kuchni oraz opcjo­nal­nie oddziel­nego pomiesz­cze­nia na jadal­nię. Miej­sce, w któ­rym wszy­scy domow­nicy spo­ty­kają się przy posił­kach jest bar­dzo waż­nym punk­tem domu. To samo zresztą doty­czy salonu – przy­tul­nego cen­trum relaksu, wspól­nego oglą­da­nia tele­wi­zji i odda­wa­nia się innym ulu­bio­nym roz­ryw­kom.

W ide­al­nym domu dla rodziny nie powinno zabrak­nąć choćby małego ogródka – miej­sca zabaw dzieci oraz wspól­nego wypo­czynku w gro­nie rodzin­nym w cie­plej­sze dni. Rodzi­nom zmo­to­ry­zo­wa­nym przyda się rów­nież garaż albo dogodne miej­sce par­kin­gowe. Nie mniej ważna jest też sama loka­li­za­cja miesz­ka­nia lub domu. Naj­le­piej, aby była to oko­lica ustronna, cicha, a także bez­pieczna oraz w miarę dobrze sko­mu­ni­ko­wana z infra­struk­turą miej­ską.

 

Jeśli zakup miesz­ka­nia, to tylko od spraw­dzo­nego dewe­lo­pera

Zakup miesz­ka­nia dla rodziny to poważna decy­zja skut­ku­jąca dużym wydat­kiem, dla­tego jej osta­teczne pod­ję­cie powinno być podyk­to­wane nie tylko kwe­stiami użyt­ko­wymi, ale i for­mal­nymi. Dewe­lo­per, od któ­rego mamy zamiar nabyć nie­ru­cho­mość miesz­kalną, powi­nien być zaufa­nym pośred­ni­kiem z pozy­tywną histo­rią trans­ak­cji oraz nie­na­ganną repu­ta­cją w branży miesz­ka­nio­wej. Poszu­ku­jąc domu jed­no­ro­dzin­nego na tere­nie aglo­me­ra­cji gdań­skiej, warto zwró­cić uwagę na przed­się­bior­stwo dzia­ła­jące w Prusz­czu Gdań­skim – ATRO Deve­lop­ment. Miesz­ka­nia i domy ofe­ro­wane przez tę firmę są przy­kła­dem spraw­nie prze­pro­wa­dzo­nych inwe­sty­cji. Nie­ru­cho­mo­ści powstałe przy udziale ATRO cha­rak­te­ry­zują się nowo­cze­sno­ścią, kom­for­tem i funk­cjo­nal­no­ścią.

Nowe miesz­ka­nia od ATRO Deve­lop­ment w Prusz­czu Gdań­skim są gwa­ran­cją bez­piecz­nego zakupu lokum, które dobrze posłuży nam i naszej rodzi­nie przez dłu­gie lata. Stwo­rzone z dba­ło­ścią o każdy szcze­gół, zlo­ka­li­zo­wane w przy­jem­nej, zie­lo­nej oko­licy, wyróż­nia­jące się wyso­kim stan­dar­dem domy od ATRO Deve­lop­ment w Prusz­czu Gdań­skim są coraz czę­ściej wybie­ra­nymi przez nowo­cze­sne rodziny loka­lami miesz­kal­nymi.

 

Walory użyt­kowe – gwa­ran­cja zado­wo­le­nia i wygody wszyst­kich domow­ni­ków

Decy­zja o zaku­pie miesz­ka­nia lub domu powinna być podyk­to­wana rze­czy­wi­stymi potrze­bami naszej rodziny. Przy­pu­śćmy, że jeste­śmy szczę­śli­wymi posia­da­czami dwójki pociech, które dziś zaj­mują jeden pokój. Dzieci szybko rosną…

 

Artykuł opracowany przy współpracy z ATRO Deve­lop­ment w Prusz­czu Gdań­skim
 
 

Katagoria: Porady dla rodziny
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 3 lata temu.
Publikacja była czytana: 1086  razy.